FEDERACJA | DORTEX
 • 602 297 809
 • Kontakt

  Pozostańmy w kontakcieX

  W razie pytań prosimy o kontakt

  Trwa wysyłanie wiadomości. Proszę czekać...

  Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Odezwiemy się wkrótce.

  Wystąpił problem w trakcie wysyłania wiadomości. Proszę spróbować ponownie.

  Proszę wypełnić wszystkie pola formularza przed wysłaniem go.

FEDERACJA

             Polska Federacja Sportu Powszechnego (PFSP) jest Stowarzyszeniem powołanym przez grupę osób  (wybitnych trenerów sportu i wykładowców akademickich, profesorów i doktorów) mających wspólne cele. Dotyczą one m.in. rozwoju i popularyzacji sportu. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz naczelnych jest miasto Kraków. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000394665) i działa zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r Nr 20 poz. 104 z póź. zm., Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855). Stowarzyszenie realizuje swoje cele Statutowe m.in. przez: opracowywanie planów szkolenia oraz programów szkoleniowych sportu, organizowanie i prowadzenie szkolenia i doszkalania instruktorów, nadawania uprawnień, wynikających z merytorycznej działalności Stowarzyszenia. Najwyższym aktem prawnym regulującym istnienie stowarzyszeń w Polsce jest Konstytucja RP z dn. 2 kwietnia 1997 roku, która w artykule 12 stanowi, iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”.

          Dla realizacji celów Statutowych PFSP współpracuje z wieloma organizacjami i firmami prywatnymi. Jedną z nich jest P.U.R.Sz. Dortex. Firma ta ma wieloletnie doświadczenie organizatorskie oraz wysokie kwalifikacje merytoryczne w kierunku kształcenia kadr kultury fizycznej. Zapewnia uczestnikom odpowiednią bazę szkoleniową oraz wysoko kwalifikowaną kadrę wykładowców i trenerów. Kursy instruktorów sportu i rekreacji prowadzone są przez nich od 1998 roku, ale jako organizatorzy i wykładowcy działają w dziedzinie kształcenia kadr kultury fizycznej o wiele dłużej. Po uzyskaniu zgody na organizację kursów wydawanej do 2010 roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zrealizowali z powodzeniem kilkadziesiąt kursów instruktorskich oraz kurs Menedżerów Organizacji Imprez Sportowych, a także we współpracy z Polską Korporacją Menedżerów Sportu  i AWF w Poznaniu studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w sporcie (menedżer sportu). Przeszkolili kilkuset instruktorów z całej Polski, otrzymując pochlebne opinie o poziomie realizacji szkoleń zarówno od uczestników i wykładowców jak i na łamach prasy. Kursy były wizytowane przez COS, MSiT oraz Komisję Kwalifikacyjną ds. Trenerów, Instruktorów i Menedżerów oraz przez przedstawicieli TKKF i Polskich Związków Sportowych. Po przeprowadzonej na kursach kontroli  uzyskali pozytywną opinię. Kadra kursów oparta jest zawsze na pracownikach AWF (profesorach, doktorach, a także trenerach klasy pierwszej i mistrzowskiej) oraz na wybitnych praktykach. Dzięki współpracy z Firmą Dortex, PFSP pozyskała większości aktualnych programów kursów instruktorskich i trenerskich (w zakresie części ogólnej oraz wielu specjalizacji sportowych i rekreacyjnych). Wysoki poziom szkolenia gwarantuje nie tylko kadra ale i osobiste kwalifikacje zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej członków Federacji oraz właścicieli firmy Dortex. Dzięki tej współpracy można podnosić jakość szkolenia zdobywając nowych sojuszników (przedstawicieli związków sportowych, z którymi także staramy się nawiązać współpracę), poprawiając warunki lokalowe i bazę szkoleniową, uzupełniając także kadrę o najlepszych wykładowców w danej dziedzinie działalności sportowej.

            Po zmianie przepisów w 2010 roku (Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) oraz dalszych zmianach w 2013 roku (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów) dla realizacji szkoleń instruktorów i trenerów sportu oraz instruktorów rekreacji nie jest wymagana zgoda Ministerstwa Sportu ani też opinia właściwych Polskich Związków Sportowych, dlatego Polska Federacja Sportu Powszechnego w celu utrzymania wysokiej jakości kształcenia kadr instruktorsko-trenerskich podjęła współprace z firmami, które mają doświadczenie (wieloletnie prowadzenie szkoleń po uzyskaniu zgody MSiT, wykształcenie setek instruktorów sportu i rekreacji) w szkoleniu kadr kultury fizycznej.

            Polska Federacja Sportu Powszechnego wydając dokumenty i nadzorując szkolenia prowadzone przez PURSz Dortex oraz inne podmioty współpracujące opiera się na następujących podstawach prawnych:

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  wraz z załącznikiem z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i  specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz. U. Nr 82 poz. 537)

KLASYFIKACJA ZAWODOW I SPECJALNOŚCI: 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013.829 z dnia 23 lipca 2013 r.)

Osoby kończące szkolenia nadzorowane, organizowane i certyfikowane przez PFSP są przygotowane  do samodzielnego prowadzenia zajęć sportowych lub rekreacyjnych na poziomie trenera lub instruktora.

               Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy. Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza prowadzeniem zajęć, przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie. Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która: ukończyła 18 lat; posiada co najmniej wykształcenie średnie; posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziałach XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Wszystkie osoby kończące kursy w PFSP spełniają warunki wymagane w Ustawie, a szkolenie zapewnia im wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu.

               Na zakończenie należy podkreślić, że do czasu wejścia w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów prowadzenie specjalistycznego kursu w zakresie kształcenia kadr kultury fizycznej, wymagało opinii Polskiego Związku Sportowego oraz uzyskania zgody Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, wydanej na czas określony (w tym okresie PURSz Dortex regularnie uzyskiwało zgody na prowadzenie kursów), natomiast obecnie taka zgoda nie jest wymagana (szkolenia można realizować jako działalność statutową stowarzyszenia lub zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej). Swobodę działalności w tym zakresie gwarantuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – polski urząd antymonopolowy, który jest centralnym organem administracji państwowej (rządowej), działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

 

Z poważaniem 

PREZES 

Polskiej Federacji Sportu Powszechnego

Dr hab. Tadeusz AMBROŻY prof. nadzw. AWF Kraków,

Trener klasy mistrzowskiej

 

Nasza firma podjęła współpracę z PFSP – Polska Federacja Sportu Powszechnego

pfsp_logo

dzięki czemu Nasi kursanci mają możliwość uzyskania uprawnień państwowych.

 

WZÓR LEGITYMACJI:

 

 

 

legitymacja

 

© 2013 DORTEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.